Tieto podmienky upravujú používanie internetového fóra na adrese https://www.normalizacia.sk. Ak chcete používať fórum, musíte súhlasiť s týmito podmienkami APPO SR, ktorá fórum prevádzkuje.

APPO SR môže ponúkať iné výrobky a služby za rôznych podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na používanie fóra.

Skip to:

Dôležité podmienky

Tieto podmienky zahŕňajú niekoľko dôležitých ustanovení, ktoré ovplyvňujú Vaše práva a povinnosti, ako napríklad Zrieknutie sa zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti APPO SR voči Vám v Limotoch zodpovednosti, Vaša dohoda o odškodnení APPO SR za škody spôsobené zneužitím fóra vo Vaša užívateľská zodpovednosť a dohoda o urovnávaní sporov v Sporoch.

Vaše povolenie na používanie fóra

Na základe týchto podmienok Vám APPO SR dáva povolenie na používanie fóra. Každý musí súhlasiť s týmito podmienkami, aby mohol používať fórum.

Podmienky používania fóra

Vaše povolenie na používanie fóra podlieha nasledujúcim podmienkam:

 1. Musíte mať najmenej 18 rokov.

 2. Fórum už nemôžete používať, ak Vás APPO SR priamo kontaktuje a vyzve Vás, aby ste fórum nepoužívali.

 3. Fórum musíte používať v súlade s normami prijateľného použitia a obsahu. Prijateľné použitie a Obsahové normy.

Prijateľné použitie

 1. Pomocou fóra nemôžete porušovať zákon.

 2. Na fóre nemôžete používať alebo sa pokúšať používať účet iného bez jeho výslovného súhlasu.

 3. Na fóre nemôžete kupovať, predávať ani inak obchodovať s užívateľskými menami alebo inými jedinečnými identifikátormi.

 4. Prostredníctvom fóra nesmiete zasielať reklamy, reťazové listy ani iné ponuky ani používať fórum na zhromažďovanie adries alebo iných osobných údajov pre komerčné zoznamy alebo databázy.

 5. Nesmiete automatizovať prístup do fóra ani monitorovať fórum, napríklad pomocou webového prehliadača, doplnku alebo doplnku prehliadača alebo iného počítačového programu, ktorý nie je webovým prehliadačom. Môžete fórum prehľadávať a indexovať ho pre verejne dostupný vyhľadávací nástroj, ak ho spustíte.

 6. Fórum nemôžete používať na posielanie e-mailov do distribučných zoznamov, diskusných skupín alebo skupinových poštových mien.

 7. Nesmiete nepravdivo naznačovať, že ste pridružení alebo podporovaní spoločnosťou.

 8. Vo fóre nesmiete odkazovať na obrázky ani iný obsah na iných webových stránkach bez hypertextu.

 9. Z materiálov, ktoré si stiahnete z fóra, nesmiete odstrániť žiadne známky preukazujúce vlastnícke práva.

 10. Nesmiete zobrazovať žiadnu časť fóra na iných webových stránkach s <iframe>.

 11. Nesmiete deaktivovať, vyhnúť sa ani obchádzať obmedzenia zabezpečenia alebo prístupu na fóre.

 12. Nemáte zaťažovať infraštruktúru fóra neprimeraným množstvom žiadostí alebo požiadaviek navrhnutých na neprimerané zaťaženie informačných systémov, na ktorých sa fórum zakladá.

 13. Prostredníctvom fóra sa nemôžete vydávať za ostatných.

 14. Nesmiete nikoho povzbudzovať ani pomáhať pri porušovaní týchto podmienok.

Obsahové normy

 1. Do fóra nemôžete odosielať obsah, ktorý je nezákonný, urážlivý alebo inak škodlivý pre ostatných. Patria sem aj obťažujúce, nevhodné alebo urážlivé obsahy.

 2. Nesmiete odosielať obsah do fóra, ktorý porušuje zákon, porušuje práva duševného vlastníctva kohokoľvek, porušuje súkromie kohokoľvek alebo porušuje dohody, ktoré máte s ostatnými.

 3. Nesmiete odosielať obsah do fóra, ktorý obsahuje škodlivý počítačový kód, napríklad počítačové vírusy alebo spyware.

 4. Nesmiete odosielať obsah do fóra ako obyčajný zástupný symbol, držať konkrétnu adresu, meno používateľa alebo iný jedinečný identifikátor.

 5. Fórum nemôžete používať na zverejňovanie informácií, ktoré nemáte právo zverejňovať, rovnako ako dôverné alebo osobné informácie iných.

Trestnosť

APPO SR môže iniciovať vyšetrenie a trestné stíhanie porušenia týchto podmienok v maximálnom právnom rozsahu. APPO SR môže upozorňovať a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri stíhaní porušenia zákona a týchto podmienok.

APPO SR si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, redigovať a odstrániť obsah na fóre. Ak sa domnievate, že niekto do fóra vložil obsah, ktorý porušuje tieto podmienky, okamžite nás kontaktujte.

Váš účet

Ak chcete používať niektoré funkcie fóra, musíte si vytvoriť a prihlásiť sa do účtu.

Ak chcete vytvoriť účet, musíte o sebe poskytnúť určité informácie. Ak si vytvoríte účet, súhlasíte s tým, že uvediete platnú e-mailovú adresu a túto adresu budete aktualizovať. Svoj účet môžete kedykoľvek zavrieť e-mailom na adrese info@normalizacia.sk.

Súhlasíte s tým, že budete zodpovední za všetky kroky podniknuté prostredníctvom vášho účtu, bez ohľadu na to, či ste oprávnení alebo nie, až kým svoj účet nezrušíte alebo neoznámite APPO SR, že váš účet bol ohrozený. Zaväzujete sa, že budete APPO SR okamžite informovať, ak máte podozrenie, že bol váš účet napadnutý. Súhlasíte s výberom zabezpečeného hesla pre svoj účet a jeho utajením.

APPO SR môže obmedziť, pozastaviť alebo zatvoriť váš účet na fóre v súlade so svojimi pravidlami spracovania žiadostí o zastavenie šírenia súvisiacich s autorskými právami alebo ak sa APPO SR dôvodne domnieva, že ste v týchto podmienkach porušili akékoľvek pravidlo.

Váš obsah

Nič z týchto podmienok neposkytuje APPO SR žiadne vlastnícke práva k duševnému vlastníctvu, ktoré zdieľate s fórom, ako sú informácie o vašom účte, príspevky alebo iný obsah, ktorý odošlete do fóra. Nič z týchto podmienok vám nedáva žiadne vlastnícke práva k duševnému vlastníctvu APPO SR.

Medzi vami a APPO SR zostávate výhrade zodpovedný za obsah, ktorý odošlete do fóra. Súhlasíte s tým, že nebudete tvrdiť, že obsah, ktorý odošlete na fóru, je sponzorovaný alebo schválený APPO SR. Tieto podmienky nezaväzujú APPO SR k ukladaniu, udržiavaniu alebo poskytovaniu kópií obsahu, ktorý odošlete, a k jeho zmene v súlade s týmito podmienkami.

Obsah, ktorý odošlete do fóra, patrí vám a vy sa rozhodujete, aké povolenie dať iným. Minimálne však udeľujete licenciu APPO SR na poskytovanie obsahu, ktorý odošlete do fóra ostatným používateľom fóra. Táto špeciálna licencia umožňuje APPO SR kopírovať, publikovať a analyzovať obsah, ktorý odošlete do fóra.

Keď je obsah, ktorý odošlete, odstránený z fóra, či už vami alebo APPO SR, osobitná licencia APPO SR končí, keď posledná kópia zmizne zo záloh APPO SR, z vyrovnávacej pamäte a iných systémov. Po odstránení vášho obsahu môžu naďalej platiť ďalšie licencie, ktoré používate na obsah, ktorý odošlete, napríklad licencie Creative Commons. Tieto licencie môžu dať ostatným alebo samotnej APPO SR právo opäť zdieľať váš obsah prostredníctvom fóra.

Ostatní používatelia, ktorí dostanú vami do fóra odoslaný obsah môžu porušiť podmienky, za ktorých udeľujete licenciu na svoj obsah. Súhlasíte s tým, že APPO SR nebude zodpovedná voči vám za tieto porušenia alebo ich následky.

Vaša užívateľská zodpovednosť

Súhlasíte s tým, že odškodníte APPO SR za právne nároky iných strán týkajúcich sa porušenia týchto podmienok alebo porušenia týchto podmienok inými stranami pomocou vášho účtu na fóre. Vy aj APPO SR súhlasíte s tým, že na druhú stranu upozorníte na všetky právne nároky, za ktoré možno budete musieť čo najskôr odškodniť APPO SR. Ak vám APPO SR včas neoznámi zákonný nárok, nebudete musieť odškodniť APPO SR za škody, ktorým by mohlo byť zabránené alebo zmiernené okamžitým oznámením. Súhlasíte s tým, že umožníte APPO SR kontrolovať vyšetrovanie, obranu a urovnanie právnych nárokov, za ktoré by ste museli APPO SR odškodniť, a spolupracovať s týmto úsilím. APPO SR súhlasí, že nebude súhlasiť so žiadnym vyrovnaním, ktoré prizná vinu za vás alebo vám uloží povinnosti bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Akceptujete všetky riziká spojené s používaním fóra a jeho obsahu. Pokiaľ to zákon umožňuje, APPO SR a jej administrátori poskytujú fórum tak, ako je, bez akejkoľvek záruky.

Fórum môže obsahovať hypertextové odkazy a integrovať fóra a služby prevádzkované ostatnými. APPO SR neposkytuje žiadnu záruku na služby poskytované inými používateľmi ani na obsah, ktorý môžu poskytovať. Používanie služieb prevádzkovaných inými sa môže riadiť inými podmienkami medzi vami a prevádzkovanou službou.

Limity zodpovednosti

APPO SR ani jej administrátori nebudú zodpovední voči vám za škody vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvy, ktoré ich personál nemohol odôvodnene predvídať, ak súhlasíte s týmito podmienkami.

Pokiaľ to zákon umožňuje, celková zodpovednosť voči vám za nároky akéhokoľvek druhu, ktoré sa týkajú fóra alebo obsahu na fóre, bude obmedzená na 50 EUR.

Spätná väzba

APPO SR víta vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa fóra. V časti Kontakt nižšie nájdete spôsoby, ako sa s nami skontaktovať.

Súhlasíte s tým, že APPO SR bude mať voľnosť konať v súvislosti so spätnou väzbou a návrhmi, ktoré poskytnete, a že APPO SR vás nebude musieť informovať o tom, že vaša spätná väzba bola použitá, získať vaše povolenie na jej použitie alebo zaplatenie. Súhlasíte s tým, že vám ani ostatným nebudete posielať spätnú väzbu alebo návrhy, o ktorých si myslíte, že by mohli byť dôverné alebo chránené…

Ukončenie

Vy alebo APPO SR môžete kedykoľvek ukončiť dohodu uvedenou v týchto podmienkach. Po ukončení našej dohody sa skončí aj vaše povolenie na používanie fóra.

Po ukončení našej dohody platia nasledujúce ustanovenia: Váš obsah, Spätná väzba, Vaša užívateľská zodpovednosť, Zrieknutie sa zodpovednosti, Limity zodpovednosti a Všeobecné podmienky.

Spory

V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa týchto podmienok alebo vášho používania fóra bude rozhodnujúve pravidlo práva.

Vy a APPO SR súhlasíte s tým, že sa budete domáhať súdneho príkazu týkajúceho sa týchto podmienok iba na príslušnom súde. Vy ani APPO SR nenamietate proti jurisdikcii, fóru alebo miestu konania na týchto súdoch.

Akýkoľvek spor vyriešite ako jednotlivec, a nie ako súčasť skupinovej žaloby alebo iného reprezentatívneho konania, či už ako žalobca alebo člen triedy. Žiadny sudca nebude konsolidovať akýkoľvek spor s akýmikoľvek inými arbitrážmi bez súhlasu APPO SR.

Akékoľvek súdne rozhodnutie bude zahŕňať náklady na súdne konanie, primerané poplatky za právne zastúpenie a primerané náklady pre svedkov. Vy a APPO SR môžete uplatniť súdne rozhodnutia na ktoromkoľvek súde.

Všeobecné podmienky

Ak je ustanovenie týchto podmienok nevymožiteľné tak ako je napísané, ale bolo by ho možné zmeniť tak, aby sa stalo vykonateľným, malo by sa toto ustanovenie upraviť v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na jeho vykonateľnosť. V opačnom prípade by sa toto ustanovenie malo zrušiť.

Nesmiete postúpiť svoj súhlas s APPO SR. Akýkoľvek pokus o postúpenie týchto podmienok nemá právny účinok.

Uplatnenie akéhokoľvek práva podľa tejto dohody ani zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia tejto dohody sa nezbavuje akéhokoľvek iného porušenia tejto dohody.

Tieto podmienky zahŕňajú všetky podmienky dohody medzi vami a APPO SR o používaní fóra. Tieto podmienky úplne nahrádzajú akékoľvek ďalšie dohody o vašom používaní fóra, či už písomné alebo nie.

Kontakt

Môžete za týchto podmienok informovať APPO SR a odoslať jej otázky na adresu info@normalizacia.sk.

APPO SR vás môže za týchto podmienok informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli pre svoj účet na fóre, alebo uverejnením správy na domovskú stránku fóra alebo na stránku vášho účtu.

Zmeny

APPO SR naposledy aktualizovala tieto podmienky 10. júna 2020 a môže ich znova aktualizovať. APPO SR zverejní všetky aktualizácie fóra. V prípade aktualizácií, ktoré obsahujú podstatné zmeny, sa APPO SR zaväzuje zaslať informácie e-mailom, ak ste si vytvorili účet a poskytli platnú e-mailovú adresu. APPO SR môže tiež na fóre oznamovať aktualizácie pomocou špeciálnych správ alebo upozornení.

Keď dostanete upozornenie na aktualizáciu týchto podmienok, musíte súhlasiť s novými podmienkami, aby ste mohli fórum naďalej používať.