Vianočná koleda pravdy o technickej normalizácii

Tento príspevok obsahuje porovnanie výsledkov činnosti za rok 2015 dvoch národných normalizačných orgánov (NNO) v dvoch členských krajinách EÚ, ktoré ešte v roku 1992 tvorili spoločný štát. Správa je založená na objektívnych údajoch zverejňovaných oboma NNO na svojich webových stránkach. Základným predpokladom porovnania výsledkov činnosti je to, že český NNO oproti slovenskému NNO pôsobí v krajine s dvojnásobným počtom obyvateľov t. j. aj dvojnásobným počtom používateľov technických noriem. Avšak prekvapujúce až šokujúce je porovnanie výsledkov činnosti oboch NNO v oblasti prekladov preberaných technických noriem do štátneho jazyka s tým, že na Slovensku pravdepodobne žije percentuálne 9 krát viac užívateľov technických noriem, ako v Českej republike, ovládajúcich aktívne anglický jazyk pri používaní technických noriem.

Ak toto prekvapujúce zistenie vyjadríme štatisticky a zoberieme do úvahy, že zatiaľ čo v ČR sa musí prekladať do štátneho jazyka percentuálne až 51,3 % preberaných noriem a v SR stačí preložiť do štátneho jazyka len 6,2 % preberaných noriem, potom je zrejmé, že jazykové schopnosti slovenských používateľov technických noriem majú percentuálne parametre najvyspelejších európskych krajín, ako je napr. Veľká Británia, Nemecko či Francúzsko.

Veľmi jednoduchou štatistikou sa dá preukázať, že pokiaľ na Slovensku žije približne 5 421 349 obyvateľov, z toho približne 850 000 detí do 16 rokov, ktoré technické normy zatiaľ nepoužívajú, tak potom z údaja o 6,2 % postačujúcich prekladov preberaných technických noriem do štátneho jazyka, dostávame pomerne presné percento jazykovo schopných používateľov technických noriem t. j. 93,8 %, čo predstavuje počet 4 287 925 slovenských Angličanov.

Keď tento údaj porovnáme s výsledkom dosiahnutým v Českej republike, tak pri počte obyvateľov ČR približne 10 500 000 obyvateľov, z toho približne 1 527 670 detí do 16 rokov, ktoré technické normy zatiaľ nepoužívajú, tak potom z údaja o 51,3 % nutných prekladov preberaných technických noriem do štátneho jazyka, dostávame pomerne presné percento jazykovo schopných používateľov technických noriem v ČR t. j. 48,7 %, čo predstavuje počet 4 369 525 českých Angličanov.

V svetle tejto pozoruhodnej vyrovnanosti jazykových schopností oboch národov sa výsledky činnosti slovenského NNO nezdajú až také tragické. Skôr by sa patrilo povedať, že slovenský NNO sa nebývalým spôsobom zaslúžil o nárast cudzojazyčnej gramotnosti používateľov noriem, znížením percenta preberaných noriem prekladom od roku 2013, kedy sa prekladalo až 28,8 %, na súčasných obdivuhodných 6,2 % prekladov preberaných noriem. Takéto zlepšenie v oblasti vzdelanosti slovenského národa, v priebehu len 2 rokov, nezaznamenal v histórii Slovenska žiadny iný vzdelávací projekt.

Dosť však bolo komentárov. Potešte sa sami pohľadom na doleuvedené grafy. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.