Porovnanie stavu normalizácie v SR a ČR

Ako sa v ďalšom období vyvíja technická normalizácia na ÚNMS SR vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka si môžete pozrieť na priložených grafoch. Je nesporné, že tendencia preberaných noriem so sústavy STN bez prekladu je narastajúca a celkový percentuálny podiel preložených noriem do slovenského jazyka sa oproti celému roku 2014 znížil za obdobie januára až mája 2015 z 15 % na 2,6 %. Za to isté obdobie januára až mája 2014 sa prevzalo prekladom až 20,8 % noriem a keď porovnáme to isté obdobie roku 2013 (existencia SÚTN), tak sa preložilo až 24,6 % noriem. Pomerne ťažko sa hodnotí podiel externých spracovateľov prekladov technických noriem v roku 2015, pretože v roku 2014 tento celoročný podiel prestavoval len 3,7 % a v roku 2015 nám chýbajú kompletné informácie o tomto počte za mesiace apríl a máj, pretože úrad ich od marca 2015 nezverejnil. Budeme ďalej pozorne sledovať medzimesačný vývoj v tejto oblasti, ktorý veľmi názorne poukazuje na to, čo sa skutočne deje s technickou normalizáciou na Slovensku.

Aby sme mali možnosť porovnať, či takáto nepriaznivá situácia v oblasti technickej normalizácie panuje aj v iných členských štátoch EÚ, ponúkame Vám na porovnanie stav technickej normalizácie v číslach a grafoch za rovnaké obdobie roku 2015 v Českej republike. Tam je Národným normalizačným orgánom Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), ktorý však nie je priamo úradom patriacim pod Vládu (ako to je v SR), ale patrí pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pozornosť v strany predstaviteľov ČR, ktorá sa venuje prekladom noriem do českého jazyka a taktiež podiel odborníkov (externých spracovateľov noriem) je na úplne inej úrovni ako na Slovensku. Výsledky práce ÚNMS SR sa v tejto oblasti zdajú ako nemiestny žart voči slovenskej odbornej technickej verejnosti.
V Českej republike si môžete dokonca každý mesiac vydávaný Vestník Úradu voľne stiahnuť v plnom znení na ich stránke, čo sa zdá ako sen spoza železnej opony. Na Slovensku si ho musíte od Úradu kúpiť za 8,95 Eur, aby ste zistili, čo vládny ÚNMS SR vlastne za Vaše peniaze vlastne robí alebo nerobí posledný rok aj 4 mesiace. Vydané vestníky ÚNMS SR do roku 2013 (keď ešte existoval SÚTN) a staršie, si prostý slovenský človek môžete “zadarmo” stiahnuť, avšak tie môžu človeku poslúžiť akurát ako staré noviny kvôli “potrebe”, ak si už “stiahol” a potrebuje “tlačiť”. Musí sa však uspokojiť s elektronickou formou týchto starých novín, pretože sa nedá, na rozdiel od prostého slovenského človeka, tlačiť.