Stav technickej normalizácie do augusta 2015

Prinášame ďalšie informácie o stave technickej normalizácie na Slovensku do augusta 2015 vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka na priložených grafoch. Je nesporné, že tendencia preberaných noriem so sústavy STN bez prekladu opäť narastajúca a celkový percentuálny podiel preložených noriem do slovenského jazyka sa oproti rovnakému obdobiu roka 2014 znížil za obdobie januára až augusta 2015 z 20,2 % na 2,6 %. ÚNMS SR dokázal za 7 mesiacov zabezpečiť preklad len 29 noriem z celkového počtu 1114 vydaných noriem. Pôvodných slovenských noriem alebo ich zmien bolo vydaných len 10, čo nasvedčuje o absolútnom zlyhaní činnosti odboru TN, pretože očakávane už niekoľko mesiacov vydanie mnohých zmien technických noriem napr. rady STN 73 08XX, alebo rady STN 92 XXXX, z ktorých sú niektoré niekoľko mesiacov spracované a odovzdané, niektoré už niekoľko mesiacov čakajú na zaradenie do plánu TN a u niektorých sa tajne, za zavretými dverami úradu, robia bez vedomia príslušnej technickej komisie a bez spracovateľa ich úpravy, ktoré by zvýhodnili určité lobbysticko-politické skupiny, ako to je napr. v prípade zmeny 2 STN 73 0802 Požiarne bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Táto zmena normy sa už spracováva od začiatku roku 2014, ale vďaka neustálej lobbysticko-politickej manipulácii zo strany podporovateľov horľavých tepelných izolácií pri zatepľovaní budov a vďaka zmanipulovaným pracovníkom odboru TN je zmena stále v šuplíku a čaká sa na vhodný okamih, kedy ju tajne vydajú. Potom sa môžu všetci obyvatelia panelákov pravdepodobne tešiť na teplo domova spôsobené požiarom 300 mm hrubého polystyrénu na zateplenej fasáde.

Aby sme mali možnosť porovnať, ako sa vyvíja technická normalizácia v Českej republike, ponúkame Vám grafické hodnotenie stavu v rovnakých kategóriách ako na Slovensku.

Niekde asi robia “súdruhovia” zo Slovenska chybu. Nemyslíte?