Štatistika vývoja technickej normalizácie do apríla 2015

V priložených grafoch je uvedený ďalší vývoj, preberania technických noriem v SR podľa rôznych hľadísk v období do apríla 2015. Klesajúci minuloročný trend vydávania technickým noriem bez prekladu v anglickom jazyku sa potvrdzuje aj v hodnotenom období roku 2015. Celkovo bolo vydaných 573 noriem, z toho v slovenskom jazyku bolo vydaných iba 23 noriem z toho 6 je pôvodných STN a iba 17 noriem bolo prevzatých prekladom, čo predstavuje iba 3 % z celkového počtu prevzatých noriem. V januári 2015 sa do spracovania noriem zapojilo celkom 18 externých spracovateľov noriem, ktorým bolo zadaných na spracovanie celkove 37 normalizačných úloh. Vo februári 2015 však neboli externým spracovateľom pridelené žiadne normalizačné úlohy a za mesiac marec a apríl nie sú tieto údaje zatiaľ k dispozícii. Celkový podiel externých spracovateľov na spracovaní celkovo 388 vyhlásených normalizačných úloh je 9,5 %.