Deň nezávislosti technickej normalizácie?

Dňa 14. januára 2015 sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Rady pre technickú normalizáciu (RTN), ktorá je stálym odborným poradným orgánom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Podľa revidovaného štatútu RTN je jej poslaním napomáhať národnému normalizačnému orgánu pri plnení úloh vyplývajúcich z podmienok členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách.
Podľa štatútu RTN by mala byť rada založená na princípe vyváženosti zastúpenia zainteresovaných strán a odborných sektorov, transparentnosti a otvorenosti. To sú základné princípy technickej normalizácie, ktoré vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.1025/2012 o európskej technickej normalizácii. Odhliadnuc od toho, že sa toto Nariadenie na Slovensku akosi „pozabudlo“ implementovať (okrem ďalších predpisov EÚ) do zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zaujímavé, ako sa na Slovensku chápu tieto princípy.
V doleuvedených tabuľkách a grafe sa môžete presvedčiť o „vyváženosti“ zastúpenia jednotlivých organizácií v RTN, ako snahe štátu o nezávislosť technickej normalizácie od vplyvu štátnej moci. To, že je technická normalizácia podľa európskej legislatívy predovšetkým nástrojom na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov je symbolizované skutočnosťou, že v RTN nie je zastúpený ani jeden zástupca malého či stredného podniku. Odhliadnuc od toho, že technická normalizácia nie je z hľadiska jej financovania štátom dlhodobo vôbec podporovaná, je záujem štátnych orgánov o účasť v RTN pozoruhodný. O tom svedčí aj ich „vyvážený“ 43 % podiel v RTN čo predstavuje 13 zástupcov ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy alebo nimi zriadených organizácií. Škoda, že RTN môže mať podľa štatútu najviac 30 členov a to s nepárnym počtom členov. Možno by bolo logickejšie napísať, že RTN môže mať najviac 29 členov s nepárnym počtom členov, čo zodpovedá už spomenutým 13-tim zástupcom ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy alebo nimi zriadených organizácií. Takže naozaj treba veriť v „Deň nezávislosti“.