Môžu úradníci klamať, alebo musia?

Môžu úradníci klamať, alebo musia?

od Gilian » Marec 10th, 2015, 1:02 pm

Takže poďme na to pekne po poradí:
- APPO SR spracovala nový návrh STN 73 0802/Z2 na základe zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 (pozri prílohu 1), ktorý obsahovo zohľadňoval predchádzajúci návrh z 6.10.2014 neodsúhlasený členmi TK 17. V novom návrhu boli konfliktné ustanovenia upravené tak, aby sa odstránili dôvody väčšinového neprijatia pôvodného návrhu zo 6. 10. 2014 v komisii TK17, pričom nový návrh zohľadňuje vyššiu úroveň protipožiarnej bezpečnosti s rešpektovaním rovnakej úrovne energetickej hospodárnosti a efektívnosti, ako u pôvodného neodsúhlaseného návrhu a navyše, na rozdiel od neodsúhlaseného návrhu, vo vysokej miere zohľadňuje novú základnú požiadavku na stavbu vo vzťahu k trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov;

- nový návrh STN 73 0802/Z2 spracovaný APPO SR, bol odovzdaný na ÚNMS SR v termíne podľa zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 dňa 15. 12. 2014;

- pracovníci úradu nepostúpili návrh STN 73 0802/Z2, odovzdaný 15.12.2014, do technickej komisie TK 17 na hlasovanie t. j. nekonali v súlade so zásadami normalizačnej práce. Neštandardným spôsobom sa snažili zabezpečiť, aby sa nový návrh nedostal do technickej komisie TK 17 (ktorá má odbornú pôsobnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti) na vyjadrenie (hlasovanie);

- poradca predsedu úradu Ing. Holeček, ktorý mimochodom nemá žiadne kompetencie na vykonávanie činností úradu, 31. 1. 2015 zvolal a otvoril konzultačné stretnutie vo veci návrhu STN 73 0802/Z2, odovzdaného 15. 12. 2014, na ktoré boli pozvaní len zástupcovia rezortov s oprávneným záujmom, ktorí sú členmi TK 17. Z tohto stretnutia bol vypracovaný zápis (pozri prílohu 2). Na toto stretnutie nebol pozvaný ani spracovateľ návrhu normy, ani predseda TK 17, ani predsedovia subkomisií SK1, SK2, ani žiadny iný člen TK 17, len im bol tento zápis zaslaný tajomníčkou TK 17, aby ho zobrali na vedomie. Podobnosť s Mníchovskou dohodou veľmocí je čisto náhodná;

- pracovníci úradu 5. 2. 2014 vrátili APPO SR nový návrh STN 73 0802/Z2 (po 52 dňoch nekonania úradu) na dopracovanie so sprievodným listom (pozri prílohu 3), v ktorom uvádzajú zmätočné dôvody jeho vrátenia a priamo v liste uvádzajú, že jedným z dôvodov vrátenia na prepracovanie je, že bolo zistené, že na obsahu predloženého konečného návrhu sa nedosiahol konsenzus v príslušnej technickej komisii TK 17. Toto tvrdenie úradu je samozrejme dezinformáciou (klamstvom), pretože úrad nemal ako zistiť konsenzus, keďže návrh odovzdaný 15. 12. 2014, úrad vôbec neposkytol na vyjadrenie technickej komisii TK 17, čo je v rozpore so zásadami normalizačnej práce. Úrad v liste dokonca potvrdzuje, že nekonal v súlade s platným štatútom a rokovacím poriadkom TK, keď nový návrh dal posúdiť TK 58, ktorá vôbec nie je kompetentná posudzovať návrh z hľadiska požiarnej bezpečnosti, iba z hľadiska skupinového záujmu jej členov. Úrad sa dokonca opiera o nesúhlasný názor technickej komisie TK 58 vo vzťahu k novému návrhu a názor TK 58 považuje za dôvodný na vrátenie návrhu na prepracovanie, čo len potvrdzuje konanie úradu nie v oprávnenom záujme, ale v záujme určitej záujmovej skupiny;

- APPO SR odpovedala na toto vrátenie návrhu STN 73 0802/Z2 na prepracovanie listom (pozri prílohu 4), v ktorom jednoznačne vyvrátila dôvody úradu na prepracovanie návrhu STN 73 0802/Z2 a upozornila ho na to, že nekonanie úradu vo veci návrhu STN 73 0802/Z2 v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom môže byť dôvodom, ktorý spôsobuje poškodzovanie oprávneného záujmu. Ďalej APPO SR vo svojom liste upozorňuje úrad na skutočnosť, že pokiaľ úrad vrátením návrhu STN 73 0802/Z2 na prepracovanie smeruje k vypovedaniu zmluvy o spolupráci, tak APPO SR bude nútená postup úradu konzultovať jednak s príslušnými orgánmi, ale aj s mimovládnymi expertnými organizáciami napr. Transparency International;

- úrad, prostredníctvom žiadosti poradcu predsedu úradu, pozval na rokovanie 20. 2. 2015 predsedu TK 17, na ktorom poradca predsedu úradu požadoval od predsedu TK 17, aby pôsobil na jej členov v tom smere, aby súhlasili s návrhmi zmien 2 STN 73 0802 a STN 73 0834, ktoré boli dňa 24. 10. 2014 rozoslané na odsúhlasenie. Rokovania sa taktiež zúčastnila tajomníčka TK a Ing. Vajdová –poverená riadením OTN (už tam nepracuje - asi z dôvodu rezignácie na ten bordel). Po odmietnutí takéhoto ovplyvňovania členov TK 17 zo strany predsedu TK 17 a krátkej rozprave bol prijatý záver, že členom TK 17 SK1 a SK2 bude nový návrh STN 73 0802/Z2 zaslaný na konečné vyjadrenie. Z tohto rokovanie tajomníčka TK 17 urobila zápis, ktorý však do dnešného dňa nikto nevidel;

- predseda TK 17 považoval za potrebné o tomto čudnom rokovaní aj postupe úradu vo veci nového návrhu STN 73 0802/Z2 informovať všetkých členov TK 17, preto dňa 20. 2. 2015 poslal všetkým člennom komisie TK17 e-mail s informačnými prílohami (pozri prílohu 5, prílohu 1 a prílohu 3);

- úrad, resp. poradca predsedu úradu reagoval na tento krok predsedu TK 17 a zaslal 26. 2. 2015 predsedovi TK 17 osobný list, v ktorom obviňuje predsedu TK 17, že svojim konaním skreslil priebeh rokovania 20. 2. 2015 a tým vyjadril nedôveru v úrad a preto úrad upúšťa od sľúbeného hlasovania o novom návrhu STN 73 0802/Z2 (pozri prílohu 6). Nikde v štatúte a rokovacom poriadku TK sa nepíše o tom, že hlasovanie o návrhu normy sa vykonáva na základe sľubov úradu;

- úrad, v ten istý deň 26. 2. 2015 prostredníctvom tajomníčky TK 17 oznamuje e-mailom členom TK 17 skutočnosť (pozri prílohu 7), že pôvodný návrh STN 73 0802/Z2 zo dňa 6. 10. 2014, ktorý neprešiel hlasovaním členov TK 17, bude úradom akceptovaný, napriek tomu, že vyhovuje len určitej záujmovej skupine (výrobcom horľavých tepelných izolácií), ktorej záujem úrad a príslušné rezorty zamenili za oprávnený záujem. Úrad a zástupcovia rezortov síce nikdy nespochybnili energetickú efektívnosť a hospodárnosť nového návrhu, ale vždy argumentovali jeho „nevyhovujúcou“ ekonomickou efektívnosťou a hospodárnosťou (ktorú nikdy akokoľvek nepreukázali), ktorá však nie je v zmysle akéhokoľvek zákona predmetom obhajovania oprávneného záujmu, vzhľadom na to, že tieto argumenty nesúvisia so žiadnou základnou požiadavkou na stavbu. Tu sa dopustili príslušné orgány štátnej správy pochybenia, pretože nad rámec oprávneného záujmu, ktorým je ochrana pred ohrozením zdravia, bezpečnosti alebo majetku osôb, alebo životného prostredia a dodržanie základných požiadaviek na stavbu, uprednostnili ekonomické parametre návrhu zamietnutého v TK 17, bez ohľadu na jeho nižšiu úroveň požiarnej bezpečnosti a nižšie trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov;

- následne úrad listom z 2. 3. 2015, ktorý bol doručený APPO SR 9. 3. 2015 (pozri prílohu 8) odstupuje od zmluvy o spolupráci č. 73/4041/2014 na spracovanie nového návrhu STN 73 0802/Z2, ktorý bol odovzdaný v zmysle zmluvy 15. 12. 2014, ostal bez akéhokoľvek ďalšieho konania úradu a tým úrad dokončuje zbierku pochybení a porušovaní platných právnych predpisov, tak ako to býva na Slovensku zvykom. Hlavným dôvodom zrušenia zmluvy je vraj to, že APPO SR pri spracovaní nového návrhu STN 73 0802/Z2 nerešpektovala požiadavku úradu na dopracovanie návrhu tak, aby vyhovoval ekonomickým a hospodárskym záujmom určitej záujmovej skupiny;

Na záver je určite potrebné dodať, že požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa nezabezpečujú ekonomickou efektívnosťou a hospodárnosťou zateplenia, ale majú oveľa viac aspektov (vykurovanie, vetranie, elektrická bilancia). Na Slovensku je to však inak. Úplne stačí, keď si urobíme z nehorľavých stavieb horľavé a bude nám dostatočne teplo. Možno, že niekomu aj bude.

http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Zmluva_o_spolupraci_priloha_1.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Zapis_zo_stretnutia_priloha_2.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Vratenie_navrhu_na_dopracovanie_priloha_3.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Odpoved_APPO_na_vratenie_navrhu_priloha_4.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Informacia_clenom_TK17_priloha_5.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Osobny_list_poradcu_priloha_6.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Oznamenie_uradu_clenom_TK17_priloha_7.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Odstupenie_od_zmluvy_priloha_8.pdf
Prílohy
Pracovy_poriadok_úradníka_1870.jpg
Možno by si mali slovenskí úradníci prečítať ako sa úradovalo pred 145 rokmi
Pracovy_poriadok_úradníka_1870.jpg (185.43 KiB) Zobrazené 4942 krát
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Môžu úradníci klamať, alebo musia?

od Gilian » Marec 11th, 2015, 2:28 pm

A toto je odpoveď APPO SR na odstúpenie úradu od zmluvy
Prílohy
Priloha 1.jpg
Priloha 1.jpg (220.65 KiB) Zobrazené 4831 krát
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Môžu úradníci klamať, alebo musia?

od Gilian » Apríl 22nd, 2015, 9:55 am

O túto zaujímavú tému sa začali zaujímať aj naši kolegovia z oblasti požiarnej ochrany v Českej republike, ktorí požiadali o možnosť popularizácie tejto témy aj v českých odborných kruhoch. Vydavateľ technického zpravodaje PO "Informace" zverejnil nami propagovanú tému aj vo svojom 47 čísle tohto periodika.
Prečítajte si:
http://www.seidl.cz/cz/technicky-zpravodaj/technicky-zpravodaj-47/mozu-uradnici-klamat-alebo-musia-798.html
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm


Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
cron