Kontroverzná kvalita noriem STN – príklad STN EN ISO 7010/A4

Kontroverzná kvalita noriem STN – príklad STN EN ISO 7010/A4

od Gilian » Október 25th, 2015, 9:38 pm

Používatelia technických noriem, a nielen tí, ktorí poznajú zásady ich tvorby mi určite dajú za pravdu, že správna a jednotná terminológia v rôznych technických normách pre rovnakú oblasť technickej normalizácie je základom jednoznačnej aplikácie ich požiadaviek. Táto zásada je o to naliehavejšia v prípade, keď sa jedná o technickú normalizáciu v oblasti bezpečnosti. Preberaním technických noriem ISO, EN, IEC do sústavy STN prekladom sa môže zaviesť nesprávna terminológia z dôvodu neodborného prístupu spracovateľa normalizačnej úlohy v danej oblasti. Aby sa podobným nedostatkom predchádzalo, má národný normalizačný orgán, pri zabezpečení plánu rozvoja technickej normalizácie v oblasti preberania technických noriem prekladom, vybrať odborne spôsobilého spracovateľa danej normalizačnej úlohy. Úrad má taktiež pri preberaní technických noriem prekladom zabezpečiť mechanizmus, aby bol spracovateľ normalizačnej úlohy zaviazaný prerokovať svoj návrh s príslušnými odborníkmi v danej oblasti, ktorej sa dotýka obsah spracovávaného návrhu normy.

Tieto procesy na Slovensku žiaľ nefungujú ani na papieri, čoho dôkazom je napr. technická norma STN EN ISO 7010/A4 vydaná Úradom pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v októbri 2015. Norma je základnou normou pre používanie bezpečnostných značiek v rôznych oblastiach bezpečnosti t. j. aj v oblasti požiarnej ochrany. Odhliadnuc od toho, že úrad zaplatil za spracovanie prekladu tejto normalizačnej úlohy jej spracovateľovi 575,- EUR, na základe zmluvy o spolupráci č. 01/5014/2015 a následne požaduje od jej používateľov sumu 27,30,- EUR, je preklad významu ôsmych nových bezpečnostných značiek pre oblasť požiarnej ochrany úplne nesprávny, ak nechceme použiť iný humoristický výraz. Keď zistíte, že napr. všeobecne známy a používaný odborný termín „pojazdný hasiaci prístroj“ je podľa tejto normy „hasiaci prístroj na kolesách“, tak je ťažké vôbec niečo k tomu dodať. Môžete sa o tom presvedčiť prílohe č.1, v ktorej sa uvádza, ako sa odborne spôsobilý spracovateľ „popasoval“ so slovenským prekladom významu bezpečnostných značiek napriek tomu, že anglické texty ich významu sú medzi odborníkmi na požiarnu ochranu notoricky známe. Korunu tomuto FAUX PAS nasadzuje skutočnosť, že spracovateľom je Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite a zodpovedným riešiteľom je človek, ktorý je profesorom, inžinierom a PhD.

Z uvedeného príkladu je zrejmé, že spolupráca úradu, ako národného normalizačného orgánu v oblasti zabezpečenia kvality spracovania normalizačných úloh prekladom s externými spracovateľmi akosi nefunguje. Nejedná sa však o nový problém, pretože takéto nedostatky pretrvávajú ešte z čias existencie SÚTN, kedy taktiež nefungovala komunikácia medzi príslušnými technickými komisiami resp. tajomníkmi TK (zamestnanci SÚTN, teraz úradu) pri preberaní noriem a posudzovaní návrhov v príslušných TK.

Tento nedostatok by sa dal odstrániť veľmi jednoducho, pretože spracovateľ normalizačnej úlohy „spolupracujúci subjekt“ aj úrad má podľa zmluvy o spolupráci svoje povinnosti, ktoré však treba v zmluve správne ustanoviť a dodržiavať. Súčasné zmluvy o spolupráci, ktoré vytvoril úrad (pozri vzor v prílohe) tieto povinnosti opomínajú resp. chybne ustanovujú.
Riešením by bola zmena a doplnenie povinnosti úradu aj spolupracujúceho subjektu v zmluve o spolupráci. V článku IV Povinnosti úradu sa navrhuje doplniť text písm. a) takto:
Úrad sa zaväzuje
a) poskytnúť spolupracujúcemu subjektu potrebnú spoluprácu pri zabezpečení prerokovania návrhu s príslušnou resp. príslušnými TK, všetkými prihlásenými účastníkmi podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona č. 264/1999 na základe oznámenia úradu a metodické usmernenie pri plnení povinností záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

V článku V Povinnosti spolupracujúceho subjektu sa navrhuje upraviť text bodu 3. písm. a) takto:
Spolupracujúci subjekt je povinný:
a) prerokovať návrh STN s úradom, príslušnou resp. príslušnými TK a všetkými prihlásenými účastníkmi podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. na základe oznámenia úradu;

Súčasné zmluvy o spolupráci uvádzajú povinnosť spolupracujúceho subjektu prerokovať návrh STN so všetkými prihlásenými účastníkmi podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona č. 264/1999. Takáto povinnosť spolupracujúceho subjektu je v prvom rade nesprávne formulovaná, pretože § 6 ods. 3 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. ustanovuje postupu úradu pri určení „určenej“ právnickej osoby (bývalého SÚTN). V požiadavke písm. h) sa uvádza, ako musí postupovať „určená“ právnická osoba v otázkach prerokovania návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení. Keďže úrad dnes vykonáva úlohy zrušenej „určenej“ právnickej osoby SÚTN, na ktorú sa pred jej zrušením vzťahoval § 6 ods. 3 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. nemôže úrad túto povinnosť preniesť na nikoho iného, t. j. ani na spolupracujúci subjekt. Zmluva o spolupráci v takomto znení nie je v súlade so zákonom. Na túto skutočnosť bol úrad upozornený začiatkom roku 2015, avšak bez akejkoľvek pozitívnej odozvy.

Taktiež je všeobecne známe, že očakávať od širokej odbornej verejnosti, že sa bude dobrovoľne prihlasovať ako účastník pripomienkového konania prekladov technických noriem je prinajmenšom naivné. Spolupracujúci subjekt nemá v súčasnej situácii možnosť konfrontovať svoje návrhy noriem prakticky s nikým, okrem pracovníkov úradu, čo je pre kvalitu noriem nedostatočné.

Mnohé nedostatky v činnosti úradu, na ktoré poukazuje v poslednom období odborná verejnosť v súvislosti s kvalitou procesov tvorby technických noriem (napr. STN 34 1398:2014, STN 73 0834/Z2:2015, STN 73 0802/Z2:2015 a jej následnej opravy STN 73 0802/Z2/O1:2015) a nepripustenie si týchto nedostatkov pracovníkmi úradu bez snahy o nápravu a zlepšenie vnímania technickej normalizácie odbornou verejnosťou, sú a budú prekážkou skutočného rozvoja technickej normalizácie na Slovensku.
Prílohy
Príioha c.1_Bezpecnostne _hasicske_znacky.pdf
(216.86 KiB) 339 krát
Zmluva o spolupraci 01_5014_2015.pdf
(66.03 KiB) 399 krát
zmluva_preklad_odplat_vzor.pdf
(60.9 KiB) 167 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron