Normalizácia na európskej úrovni

K dispozícii sú tri európske normalizačné organizácie (ESOs), ktoré sú oficiálne uznaná Európskou Úniou ako zodpovedná za vypracovanie a prijatie európskych noriem. Sú to:

CEN Európsky výbor pre normalizáciu
CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
ETSI Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách

Členovia CEN a CENELEC sú národné normalizačné orgány a národné elektrotechnické komitéty 33* európskych krajín – vrátane všetkých členských štátov Európskej únie (EÚ) a ďalšie krajiny, ktoré sú súčasťou jednotného európskeho trhu. Všetkých európskych noriem, ktoré boli schválené a prijaté CEN a CENELEC sú automaticky prijímané a uznávané vo všetkých týchto krajinách.

* Počet riadnych členov v roku 2014

Väčšina európskych noriem je vyvinutá v reakcii na špecifické potreby, ktoré boli identifikované v podnikoch a inými potenciálnymi používateľmi noriem.

Niektoré európske normy sú pripravované na základe žiadostí (alebo mandátov), ktoré sú európskym normalizačným organizáciám vydané Európskou komisiou. Mnohé z týchto noriem sú známe ako harmonizované normy. Umožňujú podnikom, aby zabezpečili, že ich výrobky (alebo služby) sú v súlade so základnými požiadavkami, ktoré boli stanovené v európskych právnych predpisoch (smerniciach).

Európske normy sú vyvíjané tímami odborníkov, ktorí majú osobitné vedomosti v danej oblasti alebo témach, ktoré sú určené. V CEN a CENELEC sú členovia technických komisií (rovnako ako subkomisií a pracovných skupín) nominovaní národnými normalizačnými organizáciami.

Predpokladá sa, že technická bude brať do úvahy názory a záujmy všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane obchodu a priemyslu, výskumných ústavov, spotrebiteľov a environmentálnych organizácií. Všetky tieto zúčastnené strany sa vyzývajú, aby vyjadrili svoje názory k návrhom noriem, napríklad tým, že reagujú na verejné konzultácie a otázky, ktoré sú organizované na národnej úrovni v každej krajine.

Každý národný normalizačný orgán alebo národný elektrotechnický komitét, ktorý je súčasťou systému, CEN alebo CENELEC je povinný prijať každú európsku normu ako národnú normu, a aby pre zákazníkov je k dispozícii v ich krajine. Majú tiež odobrať existujúcu národnú normu, ktorá je v rozpore s novou európskou normou. Preto je európska norma sa stáva národné normy vo všetkých krajín, ktoré členmi CEN a CENELEC.

Každá európska norma je identifikovaná jedinečným referenčným kódom, ktorý obsahuje písmená “EN”. Okrem európskych noriem (EN), CEN a CENELEC vytvára a publikuje niekoľko ďalších typov dokumentov. Patria medzi ne: harmonizačné dokumenty (HD), technické správy (TR), technické špecifikácie (TS), a pracovné dohody (CWA).

Normalizačné činnosti CEN a CENELEC sa vzťahujú na výrobky, procesy a služby v celom rozsahu odvetví.

Témy a odvetvia riešené činnosťou CEN sú:

 • BIO výrobky na báze
 • Chemikálie
 • Stavebníctvo
 • Jedlo
 • Vykurovanie, vetranie a klimatizácia (HVAC)
 • Materiály
 • Nanotechnológie
 • Tlakové zariadenia
 • Služby

Témy riešené činnosťou CENELEC sú:

 • Elektrotechnika
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • Optické vláknové komunikácie
 • Palivové články
 • Elektrické spotrebiče pre domácnosť
 • Solárne (fotovoltaické) elektrické systémy

Témy a odvetvia riešené činnosťou oboch CEN a CENELEC sú:

 • Dosiahnuteľnosť
 • Vzduch a vesmír
 • Spotrebný tovar
 • Elektrické vozidlá
 • Životné prostredie
 • Energia a podporné programy
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Zdravotníctvo
 • Informačné a komunikačné technológie (ICT)
 • Bezpečnosť strojov
 • Meranie
 • Lekárske prístroje
 • Železnice
 • Bezpečnosť a obrana
 • Inteligentné siete
 • Inteligentné meranie
 • Doprava a balenie

Aj keď sa CEN, CENELEC, ETSI zaoberajú rôznymi oblasťami a odvetviami, taktiež spolupracujú na spoločných normalizačných činnostiach v mnohých oblastiach, kde sa ich príslušné právomoci zhodujú či prekrývajú. Patria medzi ne rôzne témy v oblasti životného prostredia, hospodárenie s energiou, elektrických distribučných sietí (“Inteligentných sietí”) a domácej automatizácie (“Inteligentný dom”), ako aj informačných a komunikačných technológií (ICT).