Kto tvorí normy?

Národné normalizačné organizácie (napríklad členovia CEN a CENELEC) môžu vyvíjať ich vlastné národné normy, a tiež prispieť k vypracovaniu a prijatiu noriem na európskej a medzinárodnej úrovni. Môžu vám poskytnúť informácie o všetkých druhoch noriem a poradia vám, ako ich v prípade potreby získať.

Národné normalizačné organizácie postupujú spoločne so zástupcami obchodu a priemyslu, ako aj ostatnými zainteresovanými stranami, ako sú: spotrebiteľské organizácie, ekologické skupiny a subjekty zaoberajúce sa otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia. Praktická práca na definovanie a stanovenie noriem sa vykonáva v technických komisiách expertov, ktorí sú nominovaní jednotlivými zúčastnenými stranami.

Európske normy sú vytvárané a publikované v európskych normalizačných organizáciách: Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI).

Medzinárodné normy sú vypracované a uverejnené medzinárodnými normalizačnými organizáciami: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Medzinárodné normy sú obzvlášť cenné ako prostriedky na uľahčenie obchodu medzi rôznymi krajinami.

Vo väčšine prípadov, iniciatíva vytvoriť novú normu vychádza od podnikov, ktoré sa domnievajú, že je potrebná osobitá norma, užitočná na riešenie konkrétnych potrieb. Tieto podniky a ďalšie zainteresované strany vrátane orgánov verejnej moci a akademických odborníkov, sa zúčastňujú normalizačných činností na národnej, medzinárodnej a európskej úrovni.

Väčšinu noriem (vrátane európskych a medzinárodných noriem) je možné zakúpiť od národných normalizačných organizácií vo vašej krajine. Príjmy z predaja noriem sú nevyhnutné, pretože prispievajú k finančnej udržateľnosti celého systému normalizácie.

Úplný zoznam všetkých členov CEN a CENELEC, nájdete na stranke “Členovia CEN a CENELEC”