Čo sú normy?

Norma je dokument, ktorý stanovuje požiadavky pre špecifické predmety, materiály, komponenty systému alebo služby, alebo podrobne opisuje konkrétne metódy alebo postup. Normy sú stanovené na základe konsenzu a sú schválené uznaným normalizačným orgánom.

Existujú rôzne typy noriem. Niektoré z najčastejšie používaných noriem stanovujú požiadavky, ktoré zvláštny druh výrobku, služby alebo procesu musia spĺňať, aby bolo možné zistiť, že sú „vhodné na daný účel“. Iné typy noriem sa vzťahujú k metódam skúšania, terminológii a definíciám, informačným požiadavkám alebo kompatibilite spojení.
Normy poskytujú jednotlivcom, podnikom a všetkým druhom organizácií spoločný základ pre vzájomné porozumenie. Sú vhodné najmä pre komunikáciu, meranie, obchod a výrobu.

Normy uľahčujú obchodovanie so zabezpečením kompatibility a interoperability komponentov, výrobkov a služieb. Sú prínosom pre podniky a spotrebiteľov, pokiaľ ide o zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti a zlepšenie bezpečnosti.

Normy sú dobrovoľné, čo znamená, že podniky a iné organizácie nie sú zo zákona povinné ich aplikovať. Avšak, v niektorých prípadoch normy by uľahčili dodržiavanie zákonných požiadaviek, ako je obsiahnuté v európskych smerniciach a nariadeniach.

Hlavným cieľom normalizácie je definícia dobrovoľných technických alebo kvalitatívnych špecifikácií, s ktorými môžu byť v súlade súčasné alebo budúce výrobky, výrobné procesy alebo služby.

Normalizácia sa môže týkať rôznych problémov, ako je napríklad normalizácia rôznych stupňov alebo veľkostí konkrétneho výrobku alebo technických špecifikácií na trhoch výrobkov alebo služieb, kde je nevyhnutná kompatibilita a interoperabilita s inými výrobkami alebo systémami.