Ako sa podielať na normalizácii?

Podniky, ako aj iné organizácie a zainteresované strany sa môžu zúčastniť normalizácie mnohými rôznymi spôsobmi.
Je na každom podniku alebo organizácii zvoliť si, či si praje, aby sa zapojila do normalizácie a ako preferuje svoju účasť. Táto voľba zvyčajne závisí od mnohých faktorov, vrátane: počtu a rozmanitosti odborov a odvetví, ktoré treba dodržiavať, dostupnosti technických odborníkov, ktorí by sa mohli podieľať na technickej práci a toho, či je možné kombinovať zdroje tým, že spolupracuje s ďalšími spoločnosťami alebo organizáciami.

Vyjadrite svoj ​​názor na národnej úrovni

Hlavná cesta pre podniky a iné zainteresované strany je, aby sa zapojili do normalizácie cez národný normalizačný orgán alebo národný elektrotechnický komitét. Tieto národné organizácie Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o tom, aké normy sú vyvíjané Vo vašej oblasti záujmu a ako môžete pomôcť utvárať ich obsah.

Najjednoduchší spôsob, ako vyjadriť svoj ​​názor, je predloženie písomných pripomienok v reakcii na verejné pripomienkovanie o návrhoch noriem. Toto pripomienkovanie (alebo „prešetrovanie“) sa musí uskutočniť vo všetkých zúčastnených krajinách, predtým než môže byť prijatá akákoľvek nová európska norma CEN alebo CENELEC.

Ak by ste sa chceli zúčastniť priamo na diskusii o nových normách, môžete nominovať odborníkov, ktorí sú členmi národných technických komisií, vrátane “zrkadlových výborov”, ktoré sú zodpovedné za sledovanie a prispievanie k vývoju noriem na európskej a/alebo medzinárodnej úrovni.

Rastúce množstvo odbornej práce sa vykonáva elektronicky a to buď e-mailom, alebo pomocou webových nástrojov (známe ako “e-komentovanie”). Telekonferencie tiež znižujú potrebu osobných stretnutí, čo šetrí čas a znižuje náklady na účasť v oblasti normalizácie.

Vyjadrite svoj ​​názor na európskej úrovni

Účasť na technickej práci na národnej úrovni môže byť niekedy prvým krokom k zapojeniu sa do normalizačnej činnosti na európskej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni. To môže viesť k nominácii dom CEN alebo CENELEC za člena technickej komisie (TC), subkomisií (SC) alebo pracovných skupín (WG).

Je však dôležité si uvedomiť, že od členov týchto európskych technických orgánov sa očakáva, že predstavujú konsenzus všetkých zúčastnených strán vo svojich krajinách nie len záujmy jednotlivého podniku alebo organizácie. Toto je známe ako „národný delegačný princíp“.

Využite svoje obchodné alebo podnikateľské združenie

Iný spôsob ovplyvňovania vývoja noriem je prostredníctvom obchodných združení alebo tých, ktoré zastupujú špecifické odvetvie. V mnohých prípadoch sú tieto národné asociácie tiež súčasťou celoeurópskej federácie, ktoré prispievajú ku normalizačnej činnosti na európskej úrovni, ako partner alebo spolupracujúce organizácie CEN a/alebo CENELEC.