Ako môžu normy pomôcť môjmu podnikaniu?

Existuje mnoho výhod, z ktorých Vaša firma môže ťažiť použitím normy.

Vyššia výkonnosť, kvalita a spoľahlivosť

Normy poskytujú jasné pokyny a inštrukcie, pri ktorých správnom použití by mali zabezpečiť, aby výrobok alebo služba uspokojila rad špecifických kritérií kvality, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov. Použitím príslušných noriem, môžete dosiahnuť lepších úrovní výkonnosti a spoľahlivosti. To Vám pomôže prilákať a udržať si zákazníkov pre svoje výrobky a služby, čím sa Váš podnik stáva konkurencieschopnejším a úspešnejším.

Lepšia bezpečnosť a ochrana zdravia svojich pracovníkov a spotrebiteľov

Normy pomáhajú chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a zákazníkov, ako aj širokej verejnosti a životné prostredie.
Pri vývoji európskych noriem sú zohľadnené všetky relevantné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti, spolu s vstupom od organizácií špecializujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu spotrebiteľa a ochranu životného prostredia.
Správnym použitím príslušných noriem, si môžete splniť svoje povinnosti voči svojim zamestnancom a zákazníkom, ako aj splnenie právnych záväzkov.

Kompatibilita medzi rôznymi výrobkami a komponentmi

Normy sú užitočným nástrojom na zabezpečenie toho, že rôzne výrobky a komponenty sú vzájomne kompatibilné a budú fungovať, ak sú vzájomne spojené. Tento cieľ, tiež známy ako interoperabilita, je nevyhnutným pre množstvo priemyselných odvetví.
Tým, že sa venuje osobitá pozornosť normám sa zabezpečí, že všetky výrobky a služby, ktoré poskytujete, sú navzájom kompatibilné, a že budú tiež spolupracovať s výrobkami a službami ponúkanými inými spoločnosťami a organizáciami.

Jasná komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi

Normy poskytujú presné a široko akceptované popisy súčiastok, výrobkov a služieb.
Vďaka nim je možné pre každý článok v dodávateľskom reťazci, zabezpečiť spoločné porozumenie presných požiadaviek, ktoré sa musia splniť.

Odkazmi na konkrétne normy v katalógoch výrobkov vo výzvach na predkladanie ponúk, dodávkach a kúpnych zmluvách, môžete trvať na tom, aby dodávatelia rešpektovali dodržiavanie týchto požiadaviek a môžete tiež zabezpečiť, že výrobky alebo služby, ktoré poskytnete, budú zodpovedať očakávaniam Vašich zákazníkov.

Prístup k zákazníkom v celej Európe a v celom svete

Použitím európskych noriem, môže Vaša firma plne využívať jednotný trh a dosiahnuť až 600 miliónov potenciálnych zákazníkov v celej Európe. Európske normy publikované CEN a CENELEC sú uznávané a prijímané v 33 krajinách, takže si môžete byť istí, že pri použití týchto noriem, budete môcť predávať svoje výrobky alebo služby vo všetkých týchto krajinách.

Okrem toho, mnoho noriem CEN a CENELEC je identických (alebo ich základ) s medzinárodnými normami vydávanými organizáciami ISO a IEC, čím je pre Vás jednoduchšie obchodovať so zákazníkmi alebo dodávateľmi mimo Európy.

Vyššie úrovne dôvery a spokojnosti zákazníkov

Získanie dôvery svojich zákazníkov a udržiavanie ich spokojnosti, je rozhodujúce pre úspech Vášho podnikania. Normy Vám môžu pomôcť k dosiahnutiu týchto cieľov, pretože Vám umožnia udržanie vysokej úrovne kvality v priebehu celého procesu dodávateľského reťazca a výroby, alebo pri poskytovaní služieb.

Keď sú Vaši zákazníci presvedčení o vašich schopnostiach poskytovať vysoko kvalitné výrobky a služby efektívnym a konzistentným spôsobom, budú s väčšou pravdepodobnosťou naďalej kupovať Vaše výrobky, pomocou služby a podpory svojho podnikania.

Zníženie nákladov, zníženie objemu odpadov a lepšia účinnosť

Normy uľahčujú hospodársku súťaž tým, že uľahčujú zákazníkom vybrať si medzi rôznymi dodávateľmi, ktorí poskytujú rovnocenné výrobky alebo služby. Kupujúci si môžu vybrať medzi výrobkami alebo službami, ktoré sú v súlade s normou pri pohľade na rozdiely z hľadiska kvality, ceny a ďalších kritérií.

Normy tiež prispievajú k zníženiu plytvania a k zvýšeniu efektivity. Napríklad európske normy, ktoré integrujú princípy „Ekodizajnu” sú cenným nástrojom na zníženie spotreby energie a tým pomáhajú spotrebiteľom ušetriť.

Súlad s príslušnými právnymi predpismi (vrátane smerníc EÚ)

Normy môžu pomôcť podnikom a ďalším organizáciám, aby zabezpečili, že ich výrobky a služby spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov.

Niektoré európske normy (nazývané “harmonizované normy”) umožnia spoločnostiam, aby sa ubezpečili, že ich výrobky, služby alebo postupy sú v súlade s požiadavkami osobitných smerníc alebo nariadení EÚ. Tí, ktorí tieto normy používajú hovoria o prospechu z „predpokladu zhody“ s príslušnými právnymi predpismi.

Prístup k najnovším poznatkom a najmodernejším riešeniam

Európske a medzinárodné normy sú vyvinuté odborníkmi z mnohých rôznych krajín, ktorí zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti v danom odbore. Tieto normy sa taktiež pravidelne preskúmavajú, aby sa zabezpečilo, že zohľadňujú najnovší vedecký, technologický, regulačný a trhový vývoj.

S odkazom na aktuálne verzie príslušných noriem, môžete mať prospech z prístupu k najlepším poznatkom a najmodernejším riešeniam.

Pozitívne vnímanie a povesť Vašej firmy

Okrem priamych výhod používania noriem, môžu existovať aj nepriame prínosy, ktoré sú rovnako dôležité pre dlhodobý úspech Vášho podnikania.

Normy sú spôsob, ako ukázať svetu, že ste sa zaviazali k dokonalosti a to nielen v kvalite svojich výrobkov alebo služieb ale aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, riadenia procesov, environmentálnych aspektov, atď.
Firmy a organizácie, ktoré správne používanú normy zažijú skutočné výhody v tom, ako sú vnímané svojimi zákazníkmi, zainteresovanými subjektmi a širšou verejnosťou (verejné orgány, médiá, občianska spoločnosť, atď.).